Hóa học đại cương

Tính chất Giá trị
Mã môn họcGCH31031
Loại môn họcLý thuyết,Thực hành
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết67.5
Số tiết lý thuyết43.5
Số tiết thực hành12
Số tiết tự học12
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTNPM
Thời gian thi30
Đề cương chi tiết