Quản trị mạng

Tính chất Giá trị
Mã môn họcNMA33021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết15
Số tiết thực hành30
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiPM
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết