Cơ sở truyền động điện tự động

Tính chất Giá trị
Mã môn họcBED33021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết24
Số tiết thực hành12
Số tiết tự học9
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi60
Đề cương chi tiết