Thực hành Phân tích môi trường

Tính chất Giá trị
Mã môn họcEAP33011
Loại môn họcLý thuyết,Thực hành
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết22.5
Số tiết lý thuyết5
Số tiết thực hành17.5
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTH
Thời gian thi50
Đề cương chi tiết