Kỹ thuật điện tử

Tính chất Giá trị
Mã môn họcETE32021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết30
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học4
Số tiết bài tập3
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết