Quản trị kinh doanh khách sạn

Tính chất Giá trị
Mã môn họcHBA33031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết35.5
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học7.5
Số tiết bài tập22
Số tiết đi thực tế3
Tỷ lệ điểm quá trình40
Hình thức thiTL
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết