Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối

Tính chất Giá trị
Mã môn họcHMP32021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết33
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập12
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình0
Hình thức thiB.Vệ
Thời gian thi0
Đề cương chi tiết