Quản trị nhân sự

Tính chất Giá trị
Mã môn họcHRA33031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết68
Số tiết lý thuyết68
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thi
Thời gian thi10
Đề cương chi tiết