Xử lý ảnh

Tính chất Giá trị
Mã môn họcIPR33021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết18
Số tiết thực hành15
Số tiết tự học12
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiBTL,BVPM
Thời gian thi180
Đề cương chi tiết