Dịch nghe 2

Tính chất Giá trị
Mã môn họcITE33022
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết45
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL,VĐ
Thời gian thi60
Đề cương chi tiết