Otomat và ngôn ngữ hình thức

Tính chất Giá trị
Mã môn họcOFL32021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết25
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập20
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết