Điều khiển logic và PLC

Tính chất Giá trị
Mã môn họcPLC34031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết67.5
Số tiết lý thuyết40.5
Số tiết thực hành11
Số tiết tự học5
Số tiết bài tập11.5
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết