Điện tử công suất

Tính chất Giá trị
Mã môn họcPOE32031
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết67.5
Số tiết lý thuyết41.25
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học20.25
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi75
Đề cương chi tiết