Kết cấu bê tông cốt thép P2

Tính chất Giá trị
Mã môn họcRCS33032
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết67.5
Số tiết lý thuyết45
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập22.5
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết