Quản lý Tài nguyên

Tính chất Giá trị
Mã môn họcRMA33021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngBộ GDĐT
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết39
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học20
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế6
Tỷ lệ điểm quá trình30
Hình thức thiTL
Thời gian thi90
Đề cương chi tiết