Bơi lội

Tính chất Giá trị
Mã môn họcSWI31011
Loại môn học
Đề cương xây dựng theo hướng
Tổng số tiết0
Số tiết lý thuyết0
Số tiết thực hành0
Số tiết tự học0
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình0
Hình thức thi
Thời gian thi0
Đề cương chi tiết