Lập trình Web

Tính chất Giá trị
Mã môn họcWPR33021
Loại môn họcLý thuyết
Đề cương xây dựng theo hướngTự học (30/70)
Tổng số tiết45
Số tiết lý thuyết30
Số tiết thực hành2
Số tiết tự học13
Số tiết bài tập0
Số tiết đi thực tế0
Tỷ lệ điểm quá trình40
Hình thức thiBVPM
Thời gian thi180
Đề cương chi tiết